สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก เป็น 1 ในจำนวน 14 แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก (ชั่วคราว)ตั้งอยู่เลขที่ 143  หมู่ที่ 1  บ้านผักหวานพัฒนา  ห่างจากที่ว่าการอำเภอนางรองไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร

เนื้อที่

ตำบลถนนหัก  มีเนื้อที่ประมาณ 49.14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,712 ไร่


ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเทไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ
ลำนางรองไหลผ่าน  พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นที่นา
อาณาเขต ทิศเหนือ   ติดต่อ        ตำบลหนองยายพิมพ์  ตำบลหนองกง  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้             ติดต่อ        ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง  ตำบลเจริญสุข  อ.เฉลิมพระเกียรติ
ทิศตะวันออก        ติดต่อ        ตำบลอีสานเขต  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก         ติดต่อ        ตำบลนางรอง  ตำบลสะเดา  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

ประชากร

       ประชากรทั้งสิ้น  5,266  คน     แยกเป็นชาย  2,557  คน    หญิง  2,709  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  171  คน / ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล  ณ เดือนมกราคม  พ.ศ. 2558  สำนักบริหารการทะเบียน   กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย)

อาชีพ

ประชากรในตำบลถนนหักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น  ทำนา  ทำสวนรองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง และรับราชการ