20160224_10412720151225_133245 20150604_08575520151015_10402420150317_11001320150317_112826

บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลถนนหักทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน ดิฉัน นางสาวลาวัลย์  เรือโป๊ะ  ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้ดิฉันได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก เพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนชาวตำบลถนนหักอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  นอกจากนี้ยังมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก ที่ผ่านการคัดเลือกในการเลือกตั้ง ดิฉันและที่ทีมงานจะมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลถนนหักมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งประสานการพัฒนาและเชื่อมโยงนโยบายของการพัฒนาระดับประเทศต่อไป

 


เจตนารมณ์ในการทำงาน

พ่อแม่พี่น้องที่เคารพ  เมื่อดิฉันได้รับฉันทานุมัติจากที่น้องประชาชนให้มาทำงานบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นภาระที่ดิฉันต้องรับผิดชอบอย่างสูงแล้วนั้น ดิฉัน  นางสาวลาวัลย์  เรือโป๊ะ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักและคณะผู้บริหารของดิฉัน ควรจะมีเจตนารมณ์หรือหลักการทำงานอย่างไร ซึ่งดิฉันได้พิจารณาอย่างจริงใจถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ดิฉันจึงขอตั้งเจตนารมณ์และหลักการทำงานของดิฉันและคณะผู้บริหารไว้ด้วยจิตใจแน่วแน่ ดังนี้

 1. ต้องซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีอดทนในการทำงาน
 2. ต้องดูแลประชาชน อย่างเสมอภาค บนความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
 3. ต้องบริหารงานบนพื้นฐานของความพอเพียง และปฏิบัติตนบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม
 4. ต้องดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก
 5. ต้องรักษาสมบัติของประเทศชาติและประชาชนให้คงอยู่สืบไป
 6. ในกรณีผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อคนส่วนน้อยควรหาวิธีการเยียวยาถึงผลกระทบดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือลดผลกระทบดังกล่าว

 วิสัยทัศน์

“เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่  ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการศึกษา  มีอาชีพและภูมิปัญญา  มีการกีฬาวัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษ”


พันธกิจ

 1. พัฒนาศักยภาพของคน  ชุมชน  ส่งคม  ให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. พัฒนาปรับปรุงการคมนาคม และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 3. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อหให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล
 4. ส่งเสริมการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 5. พัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 6. ปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับการถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล
 7. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อให้เกิดความสมดุลและดำรงระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน

ภารกิจในการทำงาน

 1. พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง
 2. ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. พัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
 5. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ  ภูมิปัญญา  และผลิตภัณฑ์ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
 7. จัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 8. ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน
 9. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
 10. พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน
 11. ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าที่สาธารณะ

 แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

 • ระบบน้ำประปา : ปรับปรุง ท่อเมนส่งน้ำ ระบบการกรองน้ำ ถังสำรองน้ำใสและคุณภาพน้ำประปา
 • ระบบถนนและการเดินทาง : ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนทุกสายทางเดินตามตรอก ซอย ป้ายบอกเส้นทางและสถานที่สำคัญต่าง ๆ
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง : ปรับปรุงบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในเขตตำบล

การพัฒนาทางด้านการศึกษา

 • จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • พัฒนาระบบการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษานอกเวลาเรียน
 • ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับวัยของประชาชน
 • จัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และกีฬา

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

 • ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนโดยก่อสร้างรางระบายน้ำ
 • ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น ลำห้วย คลอง อ่างเก็บน้ำ
 • อนุรักษ์ผืนป่าชุมชนเขาอังคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามถนนภายในตำบล

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 • พัฒนาและปรับปรุง ในเรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • การเฝ้าระวังและป้องกันโรค เช่น โรคไข้เลือดออก
 • ส่งเสริมคัดแยกขยะ
 • ปรับปรุงให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 • การป้องกันกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การพัฒนาทางด้านสังคม

 • เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนคอยให้บริการด้านความปลอดภัย และหน่วย  Ems ชุมชน
 • ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง ของหมู่บ้านทั้ง  13  หมู่บ้าน  เพื่อสร้างความเข็มแข็งและสามัคคี

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนโดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของชุมชนโดยวิธีการ – สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในชุมชน เพื่อให้เกิดการค้าขายภายในชุมชนมากขึ้น – ผลิตสินค้าภายในชุมชนโดยเฉพาะสินค้าบริโภคอุปโภคพื้นฐานเพื่อทดแทนหรือลดการสั่งซื้อจากนอกชุมชนและนำไปขายนอกชุมชน – ส่งเสริม อุดหนุนธุรกิจในชุมชนและไม่ส่งเสริมให้ธุรกิจที่มาจากนอกชุมชนมาแข่งขันกับชุมชนอย่างไม่เป็นธรรม

การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบล

 • ปรับปรุงระบบการให้บริการ – พัฒนาระบบ “one stop service” ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากขึ้น – ปรับปรุงระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพให้มีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
 • ปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณ : โดยการจัดสรรสัดส่วนงบประมาณให้ชัดเจนในส่วนที่เสนอโดยองค์การบริหารส่วนตำบลและที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน : เสริมสร้างความสามัคคี ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาในด้านการวางแผนและพัฒนางาน
 • การมีส่วนร่วมของประชาชน – ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและภาคประชาชน – ปรับปรุง พัฒนาช่องทางในการพบปะ ประชาชนโดยตรง เช่น  “ออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน” – เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล

 สรุป

จากการที่ดิฉัน ได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ดิฉัน จะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจดิฉัน  นางสาวลาวัลย์  เรือโป๊ะ มาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องค่ะ ในสิ่งที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากดิฉันเพียงลำพัง แต่ดิฉันมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

พ่อแม่พี่น้องค่ะพร้อมแล้วค่ะ “ที่พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมายและอนาคต  ถนนหักน่าอยู่ สังคมสมานฉันท์ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขร่วมกัน” ขอขอบพระคุณค่ะ