ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณภัย สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณภัย สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป