โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักและโดยอนุมัติของนายอำเภอนางรอง อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจดูและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักในวันและเวลาราชการ
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักและโดยอนุมัติของนายอำเภอนางรอง อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจดูและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหักในวันและเวลาราชการ

รายงานประมาณการรายรับ 2559