ข้อบัญบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ลงเฉพาะในส่วนสาระสำคัญ อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก ในวันและเวลาราชการ
ข้อบัญบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ลงเฉพาะในส่วนสาระสำคัญ อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก ในวันและเวลาราชการ

ประมาณการรายรับ 2558